Wijzigingen in de APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De bepalingen die hierin zijn opgenomen, gelden voor iedereen binnen de gemeente. 

Op 1 maart 2017 is de 2e wijziging van de APV in werking getreden (gepubliceerd op 28 februari 2017). Hierin zijn een aantal artikelen gewijzigd ten opzichte van 2016.  Wij zetten de belangrijkste wijzingen voor u op een rijtje.

Afdeling 3b Verspreiden van reclamemateriaal

Samplen / Uitdelen reclamemonsters.

Onder andere om zwerfvuil te voorkomen, is het in de gemeente Sluis verboden om op of aan de weg voorwerpen, reclamemonsters of andere materialen voor reclamedoeleinden uit de delen.

Artikel 2:25: Evenementen

De organisator van een middelgroot of groot evenement is verplicht voor 1 november van het daaraan voorafgaande jaar het evenement te melden bij de burgemeester.

Voor middelgrote en grote evenementen dient de vergunning ten minste twaalf weken voor de datum waarop het evenement zal plaatsvinden te worden aangevraagd (was voorheen 8 weken).  De aanvraag moet compleet worden ingediend.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden of paarden

Iedereen die zich met een hond of paard begeeft op een openbare plaats is verplicht er voor te zorgen dat de uitwerpselen onmiddellijk worden opgeruimd. Deze verplichting geldt niet voor personen die zich vanwege een handicap door een geleide- of hulphond laten begeleiden of als de eigenaar of houder van deze hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 4:15c  Detectieverbod

Naast hetgeen is bepaald in artikel 2.2 Besluit Erfgoedwet archeologie is het verboden in het openbaar een metaaldetector of enig ander voorwerp, bestemd voor het opsporen van metalen voorwerpen te gebruiken of voor onmiddellijk gebruik voorhanden te hebben.

De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, mits aan de algemene regels wordt voldaan.