Vanaf 1 juli 2021 is de naam van de Drank- en Horecawet gewijzigd in: Alcoholwet

De Drank- en Horecawet is niet vervallen maar heeft een andere naam. Naast die nieuwe naam is de inhoud van deze wet op een aantal onderdelen aangepast. Het merendeel van de aanpassingen geldt vanaf 1 juli 2021. De voor u meest belangrijkste wijzigingen treft u hieronder aan.

Wat verandert er

Naamswijziging

Vanaf 1 juli 2021 is de naam van de Drank- en Horecawet gewijzigd in: Alcoholwet. Vergunningen en ontheffingen die vanaf 1 juli  verleend worden, krijgen een andere naam:   “Alcoholwet-vergunning en -ontheffing”.  Voor bestaande vergunningen verandert er niets.

Wederverstrekking

Het kopen van alcohol door iemand van 18 jaar of ouder die bestemd is voor iemand die jonger is dan 18) wordt strafbaar gesteld.  Als sprake is van wederverstrekking kunnen zowel de meerderjarige als de minderjarige een boete krijgen.

Toegangsverbod slijterij voor minderjarigen zonder begeleiding

De regel dat een minderjarige een slijterij alleen mag betreden onder begeleiding van iemand boven de 21 jaar vervalt, omdat deze eis in de praktijk tot lastige situaties leidt (waarbij bijv. een jonge ouder een kind buiten moet laten staan). Leidend is en blijft dat geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt aan minderjarigen.

Stage 14- en 15-jarige vmbo’ers (artikel 24, vijfde lid, Alcoholwet)

14- en 15-jarige vmbo-leerlingen die alcohol schenken in het kader van een horecastage zijn niet meer strafbaar.

Verkoop op afstand (artikel 19 en 20a Alcoholwet)

Een andere wijziging is dat online bestellingen van sterk alcoholhoudende dranken (en overige producten behorende tot het slijtersbedrijf) alleen mogen worden verkocht via een website die geen andere producten aanbiedt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat supermarkten per 1 juli 2021 niet langer sterk alcoholhoudende dranken mogen verkopen via de eigen, algemene website voor het thuisbezorgen van boodschappen. 

Verder wordt op grond van de Alcoholwet enkel toegestaan om online alcoholhoudende drank te verkopen indien er een aangewezen leeftijdsverificatiesysteem wordt gebruikt. Via dit leeftijdsverificatiesysteem moet worden vastgesteld dat de koper op het moment van de aankoop de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Op dit moment zijn er nog geen concrete leeftijdsverificatiesystemen, bij lagere regelgeving zullen nadere regels worden gesteld. De NVWA zal hier toezicht op houden (bijvoorbeeld door het gebruik van een fictieve identiteit). 

Het toezicht en de handhaving in dit kader gaan over van gemeenten naar de NVWA.

Prijsacties

Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Dit heeft onder andere tot gevolg dat prijsacties waarbij een tweede of derde product gratis wordt verstrekt, worden voorkomen. Deze nieuwe regel geldt overigens alleen voor “gebruik elders dan ter plaatse” (zoals de verkoop van alcohol door supermarkten, slijterijen en webshops), waarmee wordt bedoeld dat prijsacties voor “gebruik ter plaatse” (denk aan happy hours in de horeca) wél blijven toegestaan. 

Het toezicht op en de handhaving van de prijsacties gaat van gemeenten over naar de NVWA.

Cursussen en proeverijen in slijtlokaliteiten 

Voor slijters bestaat op dit moment geen mogelijkheid om in de verkoopruimte besloten en betaalde proeverijen aan te bieden. De gemeente kan op grond van een gemeentelijke verordening cursussen gerelateerd aan alcoholhoudende dranken en betaalde proeverijen in alle slijtlokaliteiten van een gemeente toestaan, voor zover deze plaatsvinden buiten de dagen en tijden waarop de slijterij normaal gesproken geopend is. Komende periode gaan wij hierover in gesprek met de slijtersbranche.

Op (langere) termijn: Definitie leidinggevenden

In de definitie van leidinggevende, te weten ‘de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van het horeca- of slijtersbedrijf , komt op termijn te vervallen. Dit betekent dat dagelijkse leidinggevenden niet langer hoeven te worden bijgeschreven op het aanhangsel bij de vergunning.  Wel moeten personen die de dagelijkse leiding hebben minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een diploma sociale hygiëne. Voordat deze aanpassing van de definitie van leidinggevende in werking treedt, zal het ministerie van VWS eerst onderzoeken wat de impact is van deze wijziging.  Zodra deze wijziging wordt doorgevoerd, wordt u door ons op de hoogte gesteld.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het cluster Vergunningen.