Subsidie voor onderzoeken en pilots

Waarom deze subsidieregeling?

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. 

Naast het stimuleren van innovatie en samenwerking bij bedrijven, zijn voldoende werkgelegenheid en een aantrekkelijk leefklimaat voor werknemers ook belangrijke randvoorwaarden voor een sterke economie. Het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave in Zeeland. Het verschralen of wegvallen van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en zorg zet de leefbaarheid onder druk. Dit leidt ertoe dat steeds meer jongeren na hun studie niet meer terugkeren en het aantal nieuwe Zeeuwen afneemt.                   

Voor uitgebreide informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u naar de factsheet Zeeland in Stroomversnelling, vestigingsklimaat.

http://www.dezb.nl/dam/bestanden/wat-we-doen/Fondsen%20en%20subsidies/factsheet-subsidieregeling-vestigingsklimaat-2020.pdf