Bericht voor detailhandel en supermarkten

Als gevolg van het oplopende aantal coronabesmettingen zijn strengere maatregelen van toepassing. Deze maatregelen hebben als doel om het aantal contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen het beoogde effect hebben, is strikte(re) naleving een absolute vereiste. Daarom wordt er nu ook steviger ingezet op handhaving van de maatregelen.

Uiteraard is het naleven van de coronamaatregelen een gezamenlijke verantwoording van inwoners, bezoekers, ondernemers en gemeente. Veel brancheorganisaties hebben de RIVM-richtlijnen vertaald naar de dagelijkse praktijk van hun sector in concrete plannen voor op de werkvloer. Wij verzoeken u deze maatregelen zorgvuldig op te volgen.

Daarnaast willen wij u hierbij als ondernemer informeren over de prioriteiten van onze handhaving:

Verbod groepsvorming

Op grond van de noodverordening is het verboden om zich op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht, niet zijnde een bij een woning behorend erf, op te houden in een groep van meer dan vier personen.

Veilige afstand

Op grond van de noodverordening dienen personen de veilige onderlinge afstand van 1,5 meter na te leven.

Verbod alcohol

Op grond van de noodverordening is er een verbod om tussen 20.00 en 07.00 uur alcoholhoudende drank te verkopen, commercieel te verstrekken of commercieel op enigerlei andere wijze in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning, aan te bieden. Ook is het verboden om tussen 20.00 en 07.00 uur in openbare plaatsen of in voertuigen in openbare plaatsen, alcoholhoudende drank te nuttigen of voorhanden te hebben.

Ter informatie: aangescherpte maatregelen APV gemeente Sluis.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat zij in hun vergadering van 10 november 2020 hebben besloten tot het vaststellen van een extra aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis 2020 waarbij het gebruik van alcoholhoudende drank in het openbaar gebied binnen de winkelgebieden van Sluis, Oostburg, Cadzand en Breskens tot nader orde is verboden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening op het telefoonnummer +140117.

Het document "afsprakenkader verantwoord winkelen en de openbare ruimte" kunt u gebruiken om te kijken op welke manier u als ondernemer hierop kunt inspelen. U kunt dit document opvragen bij het Ondernemersloket via ondernemen@gemeentesluis.nl.