Financiële ondersteuning voor ondernemers (Bbz regeling)

Welke regelingen zijn er ?

A. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) is een onderdeel van de Participatiewet en biedt mogelijkheden om een (startende) ondernemer te ondersteunen in een financieel moeilijke periode. De regeling is bedoeld voor ondernemers, die door externe oorzaak, behoefte hebben aan ondersteuning in de kosten van levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. Voorwaarde is dat het bedrijf als levensvatbaar (dat wil zeggen dat u op termijn kunt voldoen aan alle bedrijfsmatige verplichtingen en u een inkomen uit de onderneming kunt onttrekken welke boven bijstandsniveau is) aangemerkt wordt.

Alleen oudere ondernemers (55+) en zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen, hoeven geen levensvatbaar bedrijf te hebben. De gemeente kan dan onder bepaalde voorwaarden helpen.

Wie kan gebruikmaken van de regeling?

1. Pré starters

De persoon die algemene bijstand (Participatiewet) ontvangt en voornemens is een eigen bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen kan in aanmerking komen voor een voorbereidingsperiode. In deze periode die maximaal 12 maanden kan duren wordt aan de pré starter de mogelijkheid geboden om tezamen met een adviseur een ondernemingsplan op te stellen, ter voorbereiding op het ondernemerschap. Daarnaast kan de pré starter in aanmerking komen voor scholing.

2. Startende ondernemers

Voor startende ondernemers (ondernemers die een onderneming starten of maximaal anderhalf jaar een onderneming hebben) is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een tijdelijke inkomensondersteuning (maximaal 36 maanden) en/of een bedrijfskrediet van maximaal € 35.549,=. Er dient sprake te zijn van een levensvatbare onderneming.

3. Gevestigde ondernemers

Gevestigde ondernemers (ondernemers wiens onderneming minimaal anderhalf jaar bestaan) kunnen een aanvraag indienen voor een periodieke uitkering (maximaal 12 maanden) of een bedrijfskrediet van maximaal € 193.089,=. Er dient sprake te zijn van een levensvatbare onderneming. Verlenging van de periodieke uitkering is alleen mogelijk als de oorzaak van de behoefte aan bijstand gelegen is in externe omstandigheden van tijdelijke aard.

4.  Oudere zelfstandigen

De oudere zelfstandige kan vanaf zijn/haar 55e levensjaar in aanmerking komen voor een inkomensondersteuning. De inkomensondersteuning vult het inkomen uit de onderneming aan tot de bijstandsnorm. Daarnaast kan de oudere zelfstandige in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet van maximaal € 7.669,=. Om in aanmerking te komen voor de oudere zelfstandige regeling wordt onder andere een eigen inkomenseis en een leeftijdsgrens gesteld.

5. Beëindigende zelfstandige

Ondernemers die hun onderneming noodgedwongen willen of moeten beëindigen kunnen tijdens de afbouwfase van hun onderneming maximaal 12 maanden in hun inkomen ondersteund worden. Het inkomen wordt aangevuld tot de bijstandsnorm. Er moet een noodzaak aanwezig zijn om de onderneming af te bouwen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Aan elke mogelijkheid die het Bbz biedt zijn specifieke voorwaarden verbonden. Over het algemeen geldt dat inkomensondersteuning verstrekt wordt in de vorm van een renteloze lening, in afwachting van de jaarlijkse definitieve vaststelling van het inkomen. De bedrijfskredieten zijn rentedragende leningen (momenteel bedraagt het rentepercentage 8%* en de aflossingstermijn is maximaal 10 jaar.

Als algemene voorwaarden kan gesteld worden dat:

  • u een Bbz aanvraag indient bij de gemeente (de sociale dienst) waar u woonachtig bent;
  • u aangewezen bent op het inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf dan wel een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.

* Bedrag/percentage geldt per 1 januari 2016, bedragen en rentepercentages worden jaarlijks geïndexeerd.

B. Oudere gewezen zelfstandige (IOAZ)

Ondernemers ouder dan 55 jaar die hun onderneming willen beëindigen kunnen in aanmerking komen voor inkomensondersteuning na beëindiging van de onderneming. De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot maximaal de bijstandsnorm. De aanvraag dient ingediend te worden voordat de onderneming beëindigd is.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Indien u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet kunt u een aanvraag indienen. Neem hiervoor contact op met de gemeente Sluis via +31 117 457000 of info@gemeentesluis.nl.